KØRSCHEN METAL A/S

Rammevej 88, 7620 Lemvig

CVR: 28862989

Telefon:​ +45 97 88 93 10

E-mail: kmis@rammenet.dk

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Gældende fra 22. april 2015 (de til enhver tid gældende betingelser findes på www.korschen.dk)

1. AFTALER

Medmindre andet måtte være skiftligt aftalt med Kørschen Metal A/S gælder for alle leverancer (også leverancer uden for Skandianvien) de "Almindelige Leveringsbetingelser - NL 01" med nedenstående ændringer, præciseringer og tilføjelser.

Andre forhold relateret til en specifik indkøbsordre end de her anførte kræver således i hvert enkelt tilfælde skriftligt samtykke fra Kørschen Metal A/S.

Ethvert tilbud er gældende i 14 dage og afgives med forbehold for endelig ordrebekræfte fra Kørschen Metal A/S. Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt inden 5 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens datering.

2. PRISER

De i tilbuddet anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende og alle priser er i DKK, medmindre andet er angivet. Ethvert tilbud forstås som én samlet leverance. Indtil prisen er endeligt bekræftet ved ordrebekræften fra Kørchen Metal A/S, forbeholdes det at regulere priser uden varsel ved ændringer i Kørschen Metal A/S' indkøbspriser, valutakruser, afgifter m.v.

Fakturaer med ordreværdi på under DKK 500,00 ekskl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 200,00 ekskl. moms.

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er den angivne pris ekskl. eventuel emballage.

3. LEVERING

Enhver angivelse af leveringstider eller tidsrum for levering regnes - medmindre andet er anført i tilbuddet - fra endelig ordrebekræftelse.

Alle leverancer sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, AB fabrik (Ex Works, jf. INCOTERMS 2010) fra Kørschen Metal A/S' lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør, såfremt dette fremgår af ordrebekræftelsen. Levering sker på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt. Eventuel forsendelse fra Kørschen Metal A/S' adresse sker således for købers regning og risko.

Hvis Kørschen Metal A/S ikke kan levere sin ydelse på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, og dette skyldes forsinkelse hos en underleverandør, er Kørschen Metal A/S berettiget til at udskyde sin levering tilsvarende.

Der beregnes ikke bod ved eventuel forsinket levering, men køber kan i overensstemmelse med NL 01 punkt 14 hæve aftalen og kræve erstatning, såfremt Kørschen Metal A/S ikke leverer indenfor en fastsat yderligere frist. Erstatningen er begrænset, jf. NL 01 punkt 14, stk. 5.

4. BETALING

Betaling skal, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, ske netto kontakt 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdag tilskrives morarente efter de til enhver tid gældende regler i renteloven.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

Kørschen Metal A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er modtaget.

6. ANSVAR FOR MANGLER

Reklamationer vedrørende mangler, der kan konkstateres ved en undersøgelse af varen ved modtagelsen, skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest 1 uge efter varens modtagelse. I andre tilfælde skal reklamtion ske straks, når køber konstaterer eller burde have konstateres mangelen.

Ved reparation, tilretning eller udskriftning af varer, foregår dette som udgangspunkt på Kørschen Metal A/S' adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til Kørschen Metal A/S og afholde de hermed forbundne omkostninger.

Efter endt reparation, tilretning eller udskiftning returneres varen til køber for Kørschen Metal A/S' regning. Dette forudsætter, at returnering kan ske til en adresse i Danmark, og at afhjælpningen er sket på grundlag af en berettiget reklamation.

Ansvaret for mangler er i øvrigt begrænset, jf. NL 01 punkt 34. Begrænsningerne gælder tilsvarende i tilfælde af eventuelt konstruktions- og/eller rådgivningsansvar for Kørschen Metal A/S og/eller tilsvarende ansvar i relation til Kørschen Metal A/S' underleverandører.

7. RETURNERING AF VARER

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale herom. Såfremt Kørschen Metal A/S accepterer returnering af varen, fremsendes en returseddel fra Kørschen Metal A/S, som skal returneres sammen med varen.

Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation.

8. PRODUKTANSVAR

Der henvises til NL 01, pkt. 35. Ansvaret er dog maksimeret til DKK 1 mio. pr. skade, ligesom Kørschen Metal A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste elelr andet indirekte tab.

9. TVISTER

Tvister som udspringer af leverancer fra Kørschen Metal A/S, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole med med Retten i Aarhus som værneting.

KØRSCHEN METAL A/S

Rammevej 88, 7620 Lemvig

CVR: 28862989

KONTAKT OPLYSNINGER

Telefon: +45 97 88 93 10

E-mail: kmis@rammenet.dk